موسسه پزشكی شهید شوریده از سال 1364 با هدف ارایه خدمات پزشكی به كاركنان وزارت جهاد متبوعه و خانواده آنان آغاز به كار نموده است و با بهره گیری از تكنولوژی جدید و نیروی متخصص، كارآمد، فعالیت های این موسسه با استراتژی پیشگام بودن در معرفی و راه اندازی اولین بخشهای تخصصی و فوق تخصصی در كشور و با حفظ قابلیت محوری بهره گیری از نیروهای متحصص و تكنولوژی مدرن، علاوه بر كسب اعتبار علمی و حرفه ای نسبت جلب اعتماد بیماران نیز گامهای موثری برداشته است.