این سایت مربوط به یک شرکت مشاور در زمینه‌ی خدمات آماری می‌باشد. این شرکت خدماتی را در زمینه آمار به شرکت‌های ، دارویی ، پزشکی ، مهندسی و سایر رشته‌ها ارائه می‌دهد. متخصصین این شرکت در زمینه‌ی هدایت پروژه‌ها و آنالیز اطلاعات ، دارای تجربیات فراوانی هستند و در زمینه جمع آوری اطلاعات مدیریت داده‌ها و آنالیز آنها نیز فعالیت می‌کند. شما می‌توانید از برنامه‌های آموزشی این شرکت استفاده کنید و از پروژه‌های در حال انجام این شرکت مطلع شوید.