این سایت مفاهیم مهم در علم آمار را برای شما توضیح می‌دهد. از جمله قاعده جمع متوسط حسابی ، فرضیات ، توزیع برنولی ، توزیع بینومینال و... موجود است. از طریق این سایت می‌توانید به منابع اصلی در زمینه‌ی Biostatistic دسترسی پیدا کنید.