این سایت منبع جامعی در رابطه با ضرب المثل های ایرانی است.