شرکت وین دوار یکی از صادر کنندگان سنگهای صنعتی و معدنی از ایران به سایر کشورهاست. دفتر مرکزی این شرکت در تهران قرار دارد ولی در چند کشور شعبات این شرکت وجود دارد.