پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور ، به منظورجمع آوری ، همسانسازی و ساماندهی این داده ها با هدف اطـلاع رسانی سریع و آسـان به شیوه های مختلف ، شروع به کار نموده تا بسـتری مناسب جهت شناسـائی و جمع آوری داده های علوم زمین فراهم آورد و راه را برای برنامه ریزان ، مدیـران ، سرمایه گذاران داخلی و خارجی و سایر بخشهای صنعتی ، اقتصادی و سیاسی کشور هموار سازد .