دایره المعارف بریتانیکا یک منبع توانا و مشهور اطلاعات است.