هنگامیکه تصور می کنید، با چشم بصیرت نگاه می کنید و آنهارا به هم ارتباط می دهید به موسسه Acumen می انجامد. هدف اصلی ما فراهم کردن فرصتهای شغلی و مدیریت کلی تجربیات شماست.