این دانشگاه در سال ۱۹۸۵ از دانشگاه تبریز جدا شد و به صورت مستقل در زمینه پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد.