این سایت نخستین شبکه‌ی اطلاعاتی ، درخصوص دانشگاه‌های دوره‌ی کارشناسی ارشد در ایالات متحده‌ی امریکا و کانادا و هم‌چنین حمایت‌های مالی این دانشگاه‌ها و موارد شغلی مربوط به این افراد می‌باشد.