این سایت یک شبکه‌ی اینترنتی بزرگ است که به جوامع ارتشی در یافتن و کسب وام‌ها ، برنامه‌ریزی مالی ، خدمات تحصیلی ، سفر ، سکونت مجدد ، اخبار ارتش و جامعه و بسیاری موارد دیگر از این قبیل کمک می‌نماید. این سایت بیش از ۵۰ میلیون ارتشی در امریکا ، از سربازان وظیفه گرفته تا بازنشستگان ارتش و کارآزمودگان و افسران ذخیره و نیروهای دفاعی ، خانواده‌های آنها ، علاقه‌مندان و کسانی که به کارهای ارتشی علاقه‌مند هستندرا تحت پوشش قرار می‌دهد.