این سایت به معرفی ۲۳۰ کالج و دانشگاه انتخاب شده که در مقاطع کارشناسی پذیرش می‌دهند ، می‌پردازد و این مرکز بیش از ۲۵ سال است که در این زمینه‌ فعالیت می‌کند و به تقویت دانشجویان ، مشاوره و تشویق آنها در این زمینه‌ی می‌پردازد. روش عملکرد آنها بسیار ساده است ، دانش‌آموزان فرم تقاضای این سایت را کپی کرده و پر می‌کنند و به دانشگاه دلخواه خود واقع در لیست این سایت می‌فرستند.