این شبکه یک سایت مرجع می‌باشد و به معرفی کالج‌هایی می‌پردازد که دارای پذیرش هستند و لیست این دانشگاه‌ها را به صورت الفبایی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.