این سایت متعلق به مرکز ورزش‌های رزمی شائولین می‌باشد که مدیریت آن را استاد Leo Sebregts بر عهده دارد. این مرکز می‌کوشد تا با به‌کارگیری نیروی جسمی و ذهنی افراد و ورزش دادن به این اعضاء ، روح و جسم افراد را تقویت نماید. اعضای این مرکز معتقدند که می‌توانند هنرهای رزمی در چین را زنده نگه‌دارند و آن را به جهانیان عرضه نمایند. از جمله خدمات این سایت می‌توان از ارائه‌ی تاریخچه و اخبار موجود در این زمینه را نام برد.