سایت موردنظر در مورد کانون موسیقی درمانی در امریکا اطلاعاتی ارائه می‌دهد. قسمتی از این سایت متعلق به مناطق و مراکز فعال موسیقی درمانی می‌باشد و قسمتی دیگر از آن متعلق به بخش اطلاعات ، تحقیقات ، امتیاز شغلی ،اعضای فعال و سایر خدمات ارائه دهنده‌ی کانون مورد نظر می‌باشد.