آموزش کودکان واستعداد یابی کودکان و رفتار با کودک و بازی با کودک ومادر و کودک و مهد کودک میرداماد و مرکز استعدادیابی کودکان و رفتار با کودک لجباز و تقویت هوش کودکان و افزایش هوش کودکان و روانشناسی کودک