سلام <br /> ما را همراهی کنید :لینک ما : <br /> <a href=\\\"http://learnfiles.com\\\" title=\\\"فیلم فارسی آمورزش کامپیوتر\\\" >فیلم فارسی آمورزش کامپیوتر</a><br /> البته الان گوگل تبادل لینک دوسویه را مضر دانسته.<br /> اگر خواستید مدتی شما بگذارید و مدتی ما <br /> یا علی ع