جامعه مجازی طب فیزیکی و توانبخشی ایرانیان انجمنی از پزشکان، دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان طب فیزیکی و توان‌بخشی در ایران و سراسر دنیا است. هدف ما بهبود کیفیت زندگی ایرانیان از طریق ایجاد بستری مناسب برای ارتباط راحت‌تر بین افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز درمانی که به نوعی با طب فیزیکی و توانبخشی سروکار دارند است.