شرکت طراحان سیستم رایمون در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت‌های نرم افزاری بخش خصوصی درحوزه های زیر فعالیت میکند: <br /> - تولید و ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری <br /> - تولید و ارائه نرم افزارهای مدیریتی ، سیستمی و مخابراتی <br /> - ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری تولید داخل <br /> - ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارها و سیستم‌های خارجی <br /> - تولید سیستمهای تعاملی و چند رسانه ای <br /> - مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی <br /> - خدمات پشتیبانی و نگهداری