این سایت در واقع یک راهنمای جهانی از بلورشناسان می ‌باشد. این سایت قابلیت ثبت اسامی متخصصین در این زمینه به همراه خصوصیات و تصویر آنها را دارا است.