پارس بهزیست شیراز تامین کالاها و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی ، مشاوره و درمان دیابت در سطح استان فارس.