یک جمله را شما میتوانید دو جور بیان کنید ؛ هنرمندانه و غیر هنرمندان.<br /> هنرمندانه شد ، اثر میگذارد ، و همان عبارت ، اگر غیر هنرمندانه ادا شد ، اثر نخواهد گذاشت!<br /> <br /> هنر اینگونه است؛ هیچ چیز جای هنر را نمیگیرد.<br /> <br /> امروز فرهنگ استعماری در سطح جهان – فرهنگ متجاوزانه تعبیر بکنیم – که دارد همه ی دنیا را تسخیر میکند – که البته این فرهنگ چیز مرکبی است ، چیز بسیطی نیست – بیشترین و رونده ترین وسیله ی مورد استفاده و مرکب سیرآن ، هنر است ؛ فیلم میسازند،نمایشنامه،اثر هنری و رمان درست میکنند و می فرستند !<br /> <br /> ما چرا نقش هنر را در کارهای معمولی زندگی خودمان ، اینقدر دست کم بگیریم!؟<br /> <br /> هنر ، تا آن نهایی ترین لایه های ذهن انسان نفوذ میکند و ماندگار و سازنده است.<br /> <br /> هرچه میتوانید از هنر خوب ، هنر فاخر - نه آبکی و پیش پا افتاده - استفاده کنید .<br /> سید علی خامنه ای (معظم اله)