این سایت راهنمایی برای داده‌های زمین‌شناسی با مباحث زیر می‌باشد: تأثیرات متقابل زمین و خورشید بر یکدیگر ، اتمسفر ، زیست کره ، اقیانوس‌ها ،سطح خشکی زمین ، برف ، ابعاد انسانی. این ســـایــت هم‌چنین به معرفی لغات فنی و کلیدی در این مبحث نیز می‌پردازد.