این سایت شما را با تاریخچه‌ی مردمان منطقه‌ی Antarctica آشنا می‌کند و شما می‌توانید با معماری و صنایع دستی مردم آن آشنا شوید. در این سایت شما با محیط و شرایط زندگی و هم‌چنین با تلاش بشر برای ادامه‌ی زندگی در این منطقه آشنا می‌شوید و با گشتی در این سایت متوجه می‌گردید که محیط زیست این منطقه چه تاثیر شگرفی روی نحوه‌ی زندگی مردم این ناحیه داشته است.