ایـن سـایت اطلاعات ژئولوژیک موردنیازتان را در اختیار شما می‌گذارد. هم‌چنین شما می‌توانید درباره‌ی دینامیک بودن پوسته‌ی زمین ، زمین‌لرزه ، منابع معدنی ، ‌آتشفشان‌های زیردریا و مناطق ساحلی اطلاعات جالبی به‌دست آورید. هم‌چنین نقشه‌های مختلفی از تمام دنیا ، امریکای شمالی ، امریکای مرکزی ، امریکای جنوبی ، مناطق آسیایی ، خاورمیانه ، افریقا و اتحادجماهیر شوروی سابق در این سایت موجود می‌باشد.