این سایت درباره‌ی اولین گروه پیاده‌نظام به شما اطلاعاتی ارائه می‌دهد. این گروه نمایش‌گر همانند گروه‌های کت‌قرمز انگلیسی در جنگ‌های انقلابی بوده و برای مردمی که به مسائل تاریخی علاقه‌مند هستند سخنرانی‌هایی را ارائه می‌دهد و در سالن‌های باشکوه برنامه‌های رژه ترتیب می‌دهند. این سایت اطلاعات تاریخی جالبی در اختیار شما قرار می‌دهد مثل: اولین گروه پیاده‌نظام و لباس‌های آنها ، هزینه‌ی زندگی در شهر لندن در قرن ۱۸ ، بیماری‌های شایع در قرن ۱۸ و پیمان‌های یادگار کشور انگلیس.