جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی همزمان با تشکیل این نهاد در سال 1359، ‏فعالیت خود را با پیگیری اهداف جهاددانشگاهی کشور آغاز نمود بطوریکه در سالهای متمادی ‏فراز و نشیب خود با شکل دهی و راه اندازی مراکز متعدد فرهنگی ،هنری ،پژوهشی و ‏آموزشی در سطح استان توانسته است قدمهای اساسی را در راه اعتلای فرهنگی،آموزشی و ‏پژوهشی بردارد و ضمن تداوم و کیفیت بخشیدن به فعالیتهایش در محیط دانشگاهی سعی ‏نموده نقش یک پل ارتباطی بین دانشگاه و جامعه را ایفا نماید.این واحد نیز همچون سایر واحد ‏ها در سه حوزه فرهنگی ، پژوهشی و آموزشی فعالیت دارد .‏