این سایت آرشیو نقشه‌های اینترنتی می‌باشد. در اینجا می‌توانید با کلیک روی نام کشور مورد نظر ، نقشه‌ی اینترنتی آن را ملاحظه نمایید و با استفاده از دکمه‌های مربوطه ، تغییراتی در ساختار نقشه ایجاد کنید. شما در قسمت‌های ویژه‌ی این سایت می‌توانید نقشه‌های اینترنتی دیگری رامشاهده کنید.