ماهنامه تازه های انرژی: ماهنامه علمی تخصصی درزمینه انرژی های نو، انرژی باد، انرژی خورشید، زمین گرمایی و سوخت های فسیلی ، نفت، گاز و پتروشیمی می باشد