شیوه آموزش باز و از راه دور عمدتاً با توجه به ویژگی‏های اقلیمی، اقتصادی و جمعیتی کشورها شکل‏گرفته‏است. آموزش از راه دور از دیر باز وجود داشته است. اما این نظام باویژگی‏های کنونی خود از اواسط دهه شصت میلادی در اروپا شکل گرفت و کشور انگلستان آغازگر فعالیت رسمی نظام آموزش از راه دور به شکل اولیه آن یعنی آموزش مکاتبه‏ای بود. با تکامل سریع تکنولوژی در بعد ارتباط جمعی، این نظام به شکل امروزی رایج شد.