مشاور امور گمرکی ترخیص کالاازگمرکات کشورعضو اتحادیه کارگزاران(حق العملکاران) گمرک ایران، ترخیص کالاهای مجازبازرگانی - مواد اولیه کارخانجات تولیدی وماشین آلات صنعتی ازگمرکات تهران و بندرعباس توسط کارگزار(حق العملکار) گمرک ایران واردات - صادرات