امروزه در هیچ یک از کشورهای جهان نمی توان شهر بزرگی یافت که در آن برای پیشگیری و مبارزه با آتش تشکیلات آتش نشانی و ایمنی وجود نداشته باشد .