شرکت" لرستان براساس قانون تشکیل شرکتهای وفاضلاب کشور؛ فعالیت خود رسما درابتدای سال 1377 با هدف مطالعه منابع تامین وانتقال ؛ایجاد تاسیسات انتقال توزیع سالم وبهداشتی ؛ تعمیر نگهداری؛ توسعه وبازسازی؛ حسب مورد آبرسانی سیار؛ همچنین ایجاد و احداث شبکه مربوط به فاضلاب روستایی متمرکز نموده است این شرکت ازابتدای تاسیس تاکنون ( 84-77) توانسته تعداد 356 روستا را از آب آشامیدنی بهره مند گرداند.