زنده یاد دکتر محمود بهزاد بنیان گذار و نخستین رییس سازمان کتابهای درسی ایران و به عنوان پدر زیست شناسی نوین ایران و از مترجمان و ویراستاران قوی در عرصه علم و دانش کشورمان بودند....