روش اطمینان از قوام شربت مربای خانگی

برای آنکه مطمئن شوید شربت مربا قوام آمده ، میتوانید دو روش را بکار ببرید: در روش اول مقداری از شیره مربا را در میان دو انگشت خود گرفت و سپس به آرامی انگشت ها را از هم باز کنید. شیره …

برای آنکه مطمئن شوید شربت مربا قوام آمده ، میتوانید دو روش را بکار ببرید:
در روش اول مقداری از شیره مربا را در میان دو انگشت خود گرفت و سپس به آرامی انگشت ها را از هم باز کنید. شیره مربا باید به صورت یک نخ دراز کشیده شود و پاره نشود. در روش دوم یک قطره از شربت مربا را در یک استکان آب سرد بریزید. اگر این قطره ته آب برود و از هم باز نشود ، شربت قوام آمده است.