آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله


مجموعه‌ی حاضر، ترجمه‌ی کتاب 'التنقیح فی المنطق' اثر 'صدرالدین شیرازی' درباره‌ی منطق قدیم است. کتاب از این مطالب تشکیل شده است: 'اشراق اول (در ایساغوجی)'، 'اشراق دوم (در اقوال شارحه)'، 'اشراق سوم (درباری ارمیاس)'، 'اشراق چهارم (در جهات قضایا و تصرفات در آن‌ها)'، 'اشراق پنجم (در ترکیب ثانی)'، 'اشراق ششم (در قیاس خلف)'، 'اشراق هفتم (آنچه در اصناف، به آن احتجاج...

کتاب حاضر به زبان عربی دربردارنده‌ی شرح و توضیح اصطلاحات علم منطق است که نگارنده آن را بر اساس حروف الفبا تنظیم نموده و عنوان اصطلاح را به سه زبان عربی، انگلیسی فراهم آورده است.در کتاب، مباحث اصلی منطق به صورت خلاصه و در قالب نمودار، با این موضوعات، فراهم آمده است: بحث الفاظ، کلی و جزئی، معرف و تقسیم، قضایا و احکام آن، مباحث استدلال، صناعت خمس، صناعت برهان، صناعت جدل، صناعت خطابه، صناعت شعر، و صناعت مغالطه.موضوع این کتاب که به زبان عربی نوشته شده در بیان اصول شیوه‌های بحث و بررسی درباره‌ی علوم گوناگون و مسائل آن‌ها با روش علمی و امروزی است. مولف ضمن بیان علم 'اصول البحث' و روش‌ها و انواع آن، سعی دارد مسائل علم فقه و اصول فقه را از این طریق و نیز انواع بحث و راه‌های رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، مطرح سازد.مجموعه‌ی حاضر، دربرگیرنده‌ی توصیف بسیاری از مهارت‌های 'تفکر نقادانه'، در حوزه‌ی منطق عملی است که شامل عناوین و آزمون‌هایی در هر بخش، ذیل این مباحث، است: 'استدلال و تفکر نقادانه'، 'معنی و تعریف'، 'بازآفرینی استدلال'، 'راهبردهای ارزش‌یابی استدلال‌ها'، 'ارزش‌یابی ادعای صدق'، 'ارزش‌یابی ربط به موضوع'، 'ارزش‌یابی کفایت'، 'استدلال استنتاجی'، 'استدلال استقرایی و اخ...این کتاب شرحی است بر کتاب 'المنطق' اثر محمدرضا مظفر که متضمن مباحثی منطقی نظیر مبحث وجود، ترادف و تباین، تقابل، نسبت‌های چهارگانه، تقسیمات ذاتی، تقسیمات عرضی، و تناقض است.در این کتاب، پس از تعریف منطق و بیان موضوع و فایده‌ی آن، مباحث مربوط به منطق تشریح شده که از آن جمله است: مبحث الفاظ (مرکب و مفرد، متواطی، مشکک و....)، تناسب یا نسب اربع (بتاین، تساوی، عموم و خصوص و...)، کلیات خمس یا ایساغوجی، قضایا یا باریرمیناس (اقسام قضیه، موجبه وسالیه، تناقض و...) و حجت (مشاهدات، فطریات، مقبولات، صناعت برهان و...).

مطالب مجلد دوم از مجموعه‌ی 'رسائل الشجره الالهیه' که به زبان عربی نگاشته شده مربوط به علوم طبیعی است. کتاب با این موضوعات تدوین گردیده است: امور عامه برای تمام اجسام، اجرای علوی و سفلی بسیط، استحاله درکیف مزاج، آثار علوی و سفلی، چگونگی ترکیب معادن، نفس حیوانی، نفس گیاهی، و نفس ناطقه.‌نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله