عبور ازتردید

دین پژوهان معاصری كه به پژوهش و كاوش در ادیان ابتدایی مشغول هستند چندین ویژگی مشترك را میان ادیان ابتدایی برمی شمارند كه یكی از این ویژگی ها قربانی كردن است. شاید بتوان گفت انجام و اهدای قربانی یكی از اساسی ترین پایه های پیدایش دیگر اركان مذهبی باشد.