ماهیت  و مبادی  فلسفه  اسلامی

آیا فلسفه اسلامی ، فلسفه ای است كه جنبه های مفهومی موضوعاتی را كه به ویژه اسلامی هستند، بررسی می كند؟ لزوماً خیر، زیرا متفكران زیادی وجود دارند كه كارشان ، مثلاً در حوزه منطق و دستور زبان ، بخشی از فلسفه اسلامی است ، هرچند ارتباط دینی مستقیمی در كارشان وجود ندارد.