نماز ایات چگونه است؟

نماز ایات چگونه است؟ | بعد از حوادثی که باعث ترس مردم می شود برای مثال خسوف و زلزله و ... بر تمام کسانی که به سن تکلیف رسیده اند، نماز ایات واجب است. نماز ایات دو رکعت می باشد. در ادامه سه روش برای خواندن نماز ایات شرح داده شده است.

نماز آیات واجب است
تمام افرادی که از ماه گرفتگی اطلاع پیدا کنند اگر در منطقه ای باشند که آن ماه گرفتگی قابل رؤیت است، نماز آیات بر آنها واجب می شود.
وقت خواندن این نماز را از زمان شروع ماه گرفتگی تا نقطه باز شدن ماه گرفتگی دانست و افزود: از زمانی که ماه گرفتگی شروع می شود تا زمانی که به نهایت می رسد ، این نماز باید با نیت ادا خوانده شود؛ اما از هنگامی که ماه گرفتگی شروع به بازشدن می کند تا پایان ماه گرفتگی نماز آیات باید با نیت مافی الذمه خوانده شود و پس از ماه گرفتگی باید با نیت قضا خوانده شود.
نماز آیات به واسطه چهارچیز بر مسلمان واجب می شود:
1. کسوف، خورشید گرفتگی (اگرچه به مقدار کمی باشد)
2. خسوف، ماه گرفتگی(اگرچه به مقدار کمی باشد)
3. زلزله
4. رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند


روش اول
بعد از نیت و تکبیرهٔ الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

روش دوم
بعد از نیت و تکبیرهٔالاحرام، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از سوره‏ای را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگری از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏ای که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود. سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، برای رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه‏ای از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره‏ای اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

روش سوم
یکی از رکعت ها را به یکی از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر بجا آورد. صورت چهارم: سوره‏ای را که آیه‏ای از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده، در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم تکمیل نماید، که در این صورت واجب است بعد از سر برداشتن از رکوع، سوره حمد را در قیام بعدی اعاده نموده و یک سوره یا آیه‏ای از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند، و در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آخر برساند.