چرا ترامپ دشمنی خطرناک، اما مفید برای ایران است؟

رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، در مدت کمتر از دو سال توانسته به دستاوردهایی فراتر از همه رؤسای جمهور تاریخ کشورش دست یابد.

شرق نوشت: رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، در مدت کمتر از دو سال توانسته به دستاوردهایی فراتر از همه رؤسای جمهور تاریخ کشورش دست یابد. اگرچه این حرف موجب خنده حضار شد، او ساده دلانه گفت انتظار چنین برخوردی را نداشته و عیبی ندارد!

پیش از این هم ترامپ در توییتر خود حسن روحانی را «مردی دوست داشتنی» خواند. عملکرد ترامپ در سیاست خارجی بیش از هر چیز نشان می دهد که به منطق پیچیده سرمایه داری باور ندارد و مهم تر اینکه تناقضات آن را هضم نمی کند.

او در پی ساده سازی منطق سرمایه است تا از این راه با جهان راحت تر مواجه شود. منطقی که بر این واقعیت ساده استوار است که 10 درصد جمعیت جهان، 90 درصد ثروت آن را و یک درصد از جمعیت جهان، 46 درصد همین ثروت را در اختیار دارند. ترامپ با این صورت بندی ساده به جهان می نگرد.

در این صورت بندی جای ارباب و رعیت عیان است. ترامپ با این رویکرد از جایگاه شورای امنیت سازمان ملل با کشورهایی همچون روسیه، چین، انگلستان و فرانسه برخورد و آنان را تهدید می کند که اگر از مواضع آمریکا حمایت نکنند، مجازات سختی خواهند شد.

ترامپ مصداق این ضرب المثل است که حرف راست را باید از بچه شنید. همین جهان نگری بسیط است که او را مستعد ناسیونالیستی افراطی می کند تا اطرافش وطن پرستانی افراطی حلقه بزنند و با استفاده از جایگاه ریاست جمهوری و رئیس جمهوری که چندان پیچیده نیست، ایده خود را محقق کنند تا آمریکا را به مسیر اصلی خود بازگردانند. مسیری که سر سازگاری با جهان و دموکراسی ندارد و به منافع آمریکا بیش از هر چیز می اندیشد.

از همین منظر است که او باز در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل بدون هیچ مقدمه ای به سوسیالیسم حمله می کند و دموکراسی و سرمایه داری را درهم می آمیزد و مبدأ بنیان آن را در آمریکا می بیند و اطاعت از این اتوریته را بر همگان الزامی می داند.

اگر کشورهای مهم دنیا در شورای امنیت از برجام حمایت کردند، این حمایت بهانه ای است برای ایستادگی در برابر منطق ساده ترامپ و حلقه اطرافیانش که در حین سادگی بس خطرناک است. آنان به پیامد زیان بار تلفیق سرمایه داری با ناسیونالیسم افراطی آگاهند و می دانند با چیر گی ایده یک جانبه گرایی آمریکا، تراژدی فکری و اخلاقی بی سابقه ای را شاهد خواهند بود.

لیبرال های باقی مانده در اروپا درصددند بدون گسست قطعی از سرمایه، اقتصاد را به لحاظ سیاسی به کنترل درآورند و در چارچوب الگویی دموکراتیک، سرمایه داری را مهار کنند.

البته ناگفته پیداست که دموکراسی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی نمی تواند این پروژه را محقق کند؛ زیرا دموکراسی های «نماینده بنیاد» هم عملا زیر اقتدار سرمایه قرار دارند. ترامپ از دل همین شیوه و شرایط برخاسته است. اروپا و آمریکا در پذیرش راهبرد منطق سرمایه با هم اختلافی ندارند و آنچه بین آنان فاصله انداخته، ظهور نوعی وطن پرستی افراطی است که باوری به اصلاحات تدریجی نهاد های قدرت در داخل آمریکا و جهان ندارد و اکنون این تفکر را ترامپ نمایندگی می کند. از سوی دیگر، اروپاییان با باور به اصلاحات دموکراتیک و حفاظت از منافع خود در برجام مانده اند.

آنان با این امکان دوسویه، تأمین منافع خود و اصلاح دموکراتیک وضع موجود، درصدد خنثی سازی اقتدارگرایی ترامپ و حلقه اش هستند و بدیهی است پافشاری شان بر ماندن در برجام الزاما به دلیل تأیید و سازگاری با مواضع جمهوری اسلامی ایران نیست. دولت حسن روحانی با درک صحیح از وضعیت کنونی جهان، منافع خود را در گردش به سمت روسیه و چین با عنوان «نگاه به شرق» و مدارا و همکاری با غرب (اروپا) دنبال می کند.

پیگیری این استراتژی کار چندان ساده ای نیست و نباید به موفقیت های زودهنگام، همچون موفقیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد دلخوش بود و بر اساس آن تحلیل های راهبردی کرد.

آشفتگی خاورمیانه تابعی از آشفتگی سرمایه داری جهانی است. جهان با گذر از لیبرالیسم؛ تفکری مبتنی بر آزادی های فردی، به نئولیبرالیسم؛ اطاعت بی چون وچرا از اقتدار بازار، در بحرانی بنیادین به سر می برد و با ظهور ترامپ این بحران در خاورمیانه عمیق تر هم شده است. بحران خاورمیانه جدی است؛ جدی تر از راهکارهای مبتنی بر تهدیدات اصولگرایان و دیپلماسی دولت حسن روحانی. حل این بحران مشارکت طیف های وسیع تری از متفکران و روشنفکران مؤثر در توده های مردم را می طلبد و بیش از هر زمان دیگر حقوق دانان را. با این اوصاف، سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل بسیار آگاهانه بود.

روحانی توانست مشروعیت دستگاه دیپلماسی ایران را احیا کند. البته حسن روحانی بیش از هر چیز مرهون تناقض گویی های ترامپ است. دشمنی که نمی تواند مکنونات قلبی اش را همچون رقیبان حزبی خود، دموکرات ها، پنهان کند. از این منظر ترامپ دشمن مفیدی است. هرآنچه را در دل دارد بر زبان می آورد، درست برعکس اوباما و کلینتون.

بخشی از این صراحت به استراتژی ترامپ و حلقه افراطیون میهنی او بازمی گردد که درصددند تا تفکر آمریکاگرایی را ابتدا در سیاست داخلی آمریکا هژمونیک کنند و سپس از این ابزار برای سرکوب نفوذ بر جهان سود ببرند. این همان بزنگاهی است که جهان را هراسان کرده است. اینک رئیس جمهور آمریکا و حلقه وفادارانش، «نئولیبرال های ملی گرا» هستند و همنشینی این تعابیر متضاد بی شباهت به تناقض گویی های ترامپ نیست. اگر جمهوری خواهان با این تعابیر به موفقیت های پی درپی در جهان دست یابند، بعید است دیگر از خاکریزهای فتح شده عقب نشینی کنند. دست برقضا، ترامپ نَه تاجر است نَه اهل معامله و این را ایران خوب تشخیص داده است. ترامپ حامل ایدئولوژی ای است که با اسلحه تجارت به جنگ ایده ها و ایدئولوژی های دیگر آمده است.