در نشست «در متن شهر یا در شورای شهر» مطرح شد:  نا  امنی، عفونتی زیر پوست تهران است

مروزه فضاهای شهری به مؤلفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر تبدیل شده اند، به همین دلیل بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری تبدیل به موضوعی مهم شده است.

تاثیر سیاست های اقتصادی بر فضای شهری و امنیت شهری نیز ازجمله مقولاتی است که همزمان با تغییر سیاست های اقتصادی و تأثیر آنها بر فضای زندگی شهروندی، مورد توجه اقتصاددانان و جامعه شناسان قرار گرفته است.

در سال های اخیر تأثیر سیاست های اقتصادی که عمدتا ریشه در برخی گرایش های نئولیبرالیستی داشته باعث شده، جامعه ایران دچار بحران های ساختاری جدی در فضای شهری شود.


پیامد این نوع نگرش یک سویه به اقتصاد، حذف و به حاشیه راندن دهک های پایین جامعه و افزایش فاصله طبقاتی است. درواقع در نتیجه همین شکاف است که فقر، گستره بیشتری پیدا می کند و در نتیجه اعتیاد، حاشیه نشینی و بزهکاری، سایه شوم خود را بر سر برخی از گروه های اجتماعی می گستراند. به باور اقتصاددانان و کارشناسان شهری، در چنین وضعیتی، جامعه در وضعیت بحران قرار گرفته است؛ بحرانی که در نتیجه ادامه یافتن وضعیت نابهنجار اقتصادی در سال های گذشته، سروصدای زیادی به پا کرد. دراین میان سهم شوراهای شهر برای به حداقل رساندن معضلات شهری، افزون تر می شود.

کارشناسان اجتماعی معتقدند، شوراهای شهر به عنوان پارلمان های شهری برآمده از میان گروه های اجتماعی مختلف می توانند با درک موقعیت موجود و شکافی که منجر به افزایش فاصله بین گروه های مختلف اجتماعی شده، نسبت به تغییر سیاست گذاری های اقتصادی و حرکت در مسیر بهبود شرایط اجتماعی گام های مؤثری بردارند که دراین میان توجه به سهم زنان و کودکان در افزایش امنیت اجتماعی حائزاهمیت است. خیابان ها، معابر، وسایل حمل و نقل عمومی و سایر فضاها و زیرساخت های شهری به ندرت نیازها و خواست زنان را در نظر می گیرند و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته موجب حذف آنان از فضای عمومی می شوند.

حضور زنان در برخی از مناطق تهران گاهی با احساس ناامنی و ترس همراه است. برخی از آنها نوعی از آزار خیابانی و اضطراب شهری را تجربه کرده اند و برخی خانواده ها به همین بهانه ها زنان را بعضا از حضور در فضاهای شهری منع می کنند. مجموعه این مسائل که نیمی از جمعیت ساکن این شهر را درگیر می کند در برنامه ریزی های شهری کمتر مورد توجه جدی قرار می گیرد و چنین مسائلی باعث شده برخی پژوهشگران، فضای شهرهای بزرگی همچون تهران را به فضاهای ناامن شهری در سایر نقاط جهان تشبیه کنند که رفته رفته می تواند امنیت روانی شهروندان و به ویژه زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار دهد.


در نشست «در متن شهر یا شورای شهر» که روز شنبه، 23 اردیبهشت با هدف بررسی امکان موفقیت برنامه های فرهیختگان و فعالان مدنی در شورای شهر برگزار شد، حسین راغفر، اقتصاددان به تأثیر سیاست های اقتصادی بر افزایش ناامنی در شهر اشاره کرد و گفت: امروز با پدیده هایی همچون کودک و زن خیابانی، کارتن خوابی و... مواجه هستیم که همه اینها محصول سیاست های تعدیل ساختاری به ویژه بعد از جنگ تحمیلی در ایران هستند.


زن و کودک خیابانی،محصول سیاست های نئولیبرالی است

حسین راغفر در نشست «در متن شهر یا در شورای شهر؟» که با حضور جمعی از فعالان اجتماعی برگزار شد، گفت: نگرانی های من فراتر از نگرانی برای شهر تهران است بلکه من نگران برای ایران هستم و سیاست های اقتصادی را علت اصلی بحران های اقتصادی و مسائل کشور می دانم. او در ادامه به جهانی شدن اقتصاد و سیاست های نئولیبرالیسم اشاره کرد و گفت: پدیده هایی همچون کودک و زن خیابانی و کارتن خوابی و... پدیده های آمریکای لاتین هستند که امروز جامعه ما با آنها درگیر است و بسیاری از این پدیده ها از سال 70 به دنبال اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در ایران ایجاد شدند و درحال حاضر نیز شاهد رشد آسیب های اجتماعی با یک شتاب مضاعف در سطح کشور هستیم که علت اصلی آنها سیاست های اقتصادی هستند که مولد نابرابری و فقر می شوند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه فقر، ناامنی های زیادی را ایجاد می کند، گفت: به ویژه در دهه های اخیر و درپی جهانی شدن اقتصاد و سیاست های اقتصادی نئولیبرال در کشور و گسترده شدن آنها، فقر نیز افزایش یافته است. راغفر در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر نابرابری، فقر و فساد تولید می شود، گفت: برای حل مسائل باید به ریشه ها بپردازیم و باید بدانیم در چه وضعیتی هستیم و به چه سمتی حرکت می کنیم.


تهران، سائوپائولو شده است


این اقتصاددان با تأکید بر تأثیر نابرابری و فقر در افزایش ناامنی اجتماعی در فضای شهری تصریح کرد: معتقدم جامعه ما به سمت سائوپائولویی شدن پیش می رود و سائوپائولو شهری است که در کل جهان، مظهر نابرابری بوده و بخش هایی از آن با دیوار از یکدیگر جدا شده اند. او ادامه داد: در سائوپائولو بخش هایی که طبقات برخوردار در آنها زندگی می کنند کاملا از بخش طبقه دوزخیان زمین جدا بوده و غالب شهر فقرایی هستند که به دلیل فقرشان در گروه های جرم و جرایم سازمان یافته قرار گرفته اند و بخش مرفه برای ورود به بخش محروم از خودروهای ضدگلوله استفاده می کنند. راغفر ادامه داد: تردد در سطح شهر برای گروه های برخوردار در جامعه سائوپائولو بسیار ناامن بوده و در این جامعه، امنیت اولین قربانی است و حتی نیروی انتظامی و پلیس نیز به علت گسترش فقر و ناامنی، قادر به کنترل اوضاع نبوده و خودش نیز عمدتا از طبقات محروم جامعه سر برآورده، حقوق ناچیزی می گیرند و حاضر نیستند جانشان را در راه منافع مافیای موادمخدر، تجارت انسان و... از دست بدهند.

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بر اساس آنچه در شهر تهران، شاهد آن هستیم، می توانم بگویم پدیده ها و اوضاعی که امروز در تهران تجربه می کنیم، درواقع مرحله گذاری است که ما را به سمت سائوپائولویی شدن پیش می برد. او خاطرنشان کرد: در محافل بسیاری درباره سائوپائولویی شدن جامعه هشدار دادم و این موضوع سال هاست دغدغه من است که البته معتقدم می توانیم برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی، اقداماتی را انجام دهیم. این اقتصاددان ادامه داد: عفونت هایی زیر پوست این شهر وجود دارد و مردم طبقات پایین، تلخی هایی را تجربه می کنند که انتقال این اطلاعات به عموم مردم و آگاهی و مشارکت آنها قطعا می تواند به حل مسائل بزرگ تر کمک کند. او در ادامه تأکید کرد: باید پیامدهای سیاست های خود را به مردم اطلاع رسانی کنیم و به آنها بگوییم که خصوصی سازی در کشور چه هزینه هایی داشته است؛ به طور مثال آخرین نمونه آن، مرگ بیش از 40 کارگر کشور در معدن یورت آزادشهر بود. راغفر تصریح کرد: برندگان سیاست های غلط، افرادی هستند که به تدریج قادر می شوند در شهر دیوار بکشند و با گارد شخصی تردد کنند، درحالی که سایر افراد جامعه با مشکلات زیادی درگیر هستند. راغفر تأکید کرد: نه برای حضور در شورای شهر بلکه به دلیل آنکه اندکی با آلام آسیب دیدگان آشنا هستم در پنجمین دوره شورای شهر تهران کاندیدا شده ام و به صورت اعتقادی به این مسئله نگاه می کنم اگرچه فکر نمی کنم شورای شهر تهران تحفه ای باشد اما با درخواست و اصرار دوستان به این رقابت وارد شدم تا شاید بتوانیم برخی از مسائل را مطرح و حل کنیم.
راغفر تصریح کرد: شاید بتوانیم با حضور در شورای شهر به علت مطالباتی که در حوزه فقر و نابرابری داشتیم با اجرای طرح های مؤثر باعث کاهش آلام مردم شویم. او همچنین خاطرنشان کرد: قانون اساسی کشور روی شوراها مستقر شده اما اینکه چرا شوراها اقدامات مؤثری نداشته اند، مسئله مفصلی است ولی بخش گسترده ای از این انفعال مربوط به آن می شود که مردم حضور مؤثری نداشته اند.


راغفر با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا اصلاحات از بالا صورت نگرفته، گفت: فشار از گروه های کنونی، مطالبات را به خواست عمومی تبدیل می کند و بالایی ها را به واکنش وادار کرده است، درحالی که منفعل بودن جمعیت باعث می شود قدرتمندان نیز هیچ واکنشی نسبت به اوضاع نداشته باشند و وضعیت کشور همان شود که امروز شاهد آن هستیم. این اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه در سال های بعد از انقلاب، مسئولیت های مختلفی داشته ، گفت: کسانی که در رده های بالایی کشور هستند، یزیدی نیستند بلکه بسیاری از آنها هم مانند من و شما افرادی هستند که فقط موقعیت متفاوتی داشته اند و با گفت وگو می توان بسیاری از مسائل را با کمک آنها حل کرد و این درحالی است که اگر مردم نظاره گر باشند، رفتار قدرتمندان متفاوت خواهد بود. نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر مردم نظاره گر نبودند، نمی دیدیم که یک شب می خوابیم و فردای آن، شهرداری کل شهر را فروخته و واگذاری های بزرگ داشته و تغییر کاربری های غیرقانونی انجام داده، به طوری که هیچ چیز برای شهردار بخت برگشته بعدی باقی نمانده باشد.
او در پایان تأکید کرد: وظیفه مردم فقط مشارکت در انتخابات نیست بلکه پس از حضور در انتخابات نباید دست از مطالبه گری خود بردارند و باید خواهان ارائه گزارش از مسئولان باشند تا جایی که مطالبه گری تبدیل به یک خواست عمومی شود.

وقایع اتفاقیه