آفتاب

مترجم حرفه ای آلمانی:دریافت سفارشهای: رسمی&#

مترجم حرفه ای آلمانی:دریافت سفارشهای:  رسمی&#
مترجم حرفه ای آلمانی:دریافت سفارشهای: رسمی&#
مترجم حرفه ای آلمانی: - رسمی -غیررسمی و عمومی و تخصصی -همزمان (داخل و خارج از کشور) - همراه (داخل و خارج از کشور) - وبسایت -پروژه های ترجمه -کاتالوک و بروشور -انواع مشاوره برای آلمان - آموزش حرفه ای آلمانی: 1. ویژۀ پزشکان؛ 2.جهانگردان و یا 3.آنلاین با اسکایپ برای: 1. انجام نامه نگاریهای مقیمان آلمان و ایران؛ 2.ترجمۀ دیالوگهای ضبط شده برای مقیمان آلمان ایران یا 3.مشاوره و ارائۀ راهکار برای مقیمان آلمان و ایران ترجمۀ آلمانی فارسی آلمانی و نیز مکالمۀ تلفنی در همۀ زمینه ها لادن مختاری مترجم کتبی, همراه و همزمان آلمانی از 1369 دانش آموختهٔ آموزش زبان آلماني، زبانشناسي، ادبيات قديم، ترجمۀ گفتاري و نوشتاري ازدانشگاه تهران، پوتسدام و گئورگ-آگوست گوتينگن با تجربهٔ کامل در امور آلمان دفتر: 88434542 همراه: 09197831971 سوابق کاري: - دفترمطالعات سياسي و بين المللي به عنوان مترجم کتبي وهمزمان براي کنفرانس هاي بين المللي باانتشاربيش از 40مقاله وکتاب82-74 - دانشگاه آزاد تهران جنوب به عنوان مدرس آلماني 78-76 - فرهنگستان زبان و ادب فارسي به عنوان عضو گروه واژه گزيني سياسي 81-80 - اتاق بازرگاني ايران- آلمان به عنوان مترجم شفاهي 82-80 و از 1394 - مدرس آلماني رسانه اي به دانشجويان خارجي دانشگاه گوتينگن در مرکز دانشجويي پروتستان گوتينگن 84-82 - مترجم همزمان دادگاه عالي گوتينگن 86-84 - مسئول تهيه گزارش و ثبت اينترنتي در مرکز اقتصاد و آمار کامپيوتري EMNID در گوتينگن 88-86 - مسئول مکاتبات و تلفنات آلماني شرکت پرورش آبزيان با همکاري uftag و سازمان شيلات جمهوري اسلامي در استان گلستان89-88 - مسئول مکاتبات و تلفنات آلماني شرکت پارسا و پياده سازي سايت شيشه هاي نشکن و ضد گلوله napieralla به فارس و انتقال کامل 90-89 - مدرس در آموزشگاههاي سيمين, هرمس, مجتمع فني تهران و ... در 90-88 - استخدام پزشک در بیمارستانهای آکادمیک آلمان به همراه آموزش آلماني عمومی و تخصصی پزشکی ويژه پزشکان از تير 90 - ترجمۀ همزمان و کلیۀ متون حقوقی، رسمی و غیررسمی به صورت آنلاین در دارالترجمه های وين، 331 تهران، شبکۀ مترجمين ايران، دانشجو، سرو، سعادت آباد، ماندگار، قلم اول، انجمن نوین، پیشگامان ترجمه، زمانی 146 تهران، آتیه 264 تهران، بدیعی 1098 تهران، صلاحی، کیان ، پارسیس، دارالترجمه و دفتر حقوقي کانون در کلن، دفتر ترجمۀ برلين در تهران، دفتر ترجمۀ زوریخ در تهران، دارالترجمۀ سازگاریان کرج و ...

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۹۷۸۳۱۹۷۱

لادن مختاری

17 ، 763 ، نرسیده به چهارراه عباس آباد

ladanmokhtary@gmail.com