آفتاب

تدریس خصوصی و انجام پروژه رشته مدیریت

تدریس خصوصی و انجام پروژه رشته مدیریت
تدریس خصوصی و انجام پروژه رشته مدیریت
پروژه و حل تمرین دروس رشته مدیریت، تدریس خصوصی دروس مدیریت دولتی تدریس خصوصی حقوق اساسی، تدریس خصوصی اصول حسابداری 1 تدریس خصوصی ریاضیات و کاربردان در مدیریت 1 تدریس خصوصی آمار و کاربردان در مدیریت 2 تحقیق درس روانشناسی کار، تدریس خصوصی اقتصاد خرد تدریس خصوصی اصول حسابداری 2، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن تدریس خصوصی و پروژه اقتصاد کلان، مبانی سازمان ومدیریت حسابداری دولتی، زبان تخصصی1 و2 مدیریت، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی روش تحقیق درمدیریت، مدیریت رفتارسازمانی، زبان تخصصی3 و4 مدیریت مبانی مدیریت دولتی2، تدریس خصوصی حقوق اداری مالیه عمومی وخط مشی مالی دولت مدیریت منابع انسانی-تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم مدیریت تحول سازمانی-فراگردتنظیم وکنترل بودجه مدیریت توسعه-تحقیق درعملیات 1 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها مدیریت تعاونیها-روابط کاردرسازمان مدیریت تطبیقی-سیستم های اطلاعاتی مدیریت حل تمرین و پروژه دروس دانشگاهی، تحقیق درعملیات2 تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتها، مباحث ویژه مدیریت دولتی سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری، سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها مبانی سازمان و مدیریت، ریاضیات و کاربرد مدیریت2 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت1 توسعه ی اقتصادی و برنامه، روش تحقیق در مدیریت مدیریت منابع انسانی، مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای روانشناسی کاریا سیاسی، اصول حسابداری 1 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، مالیه عمومی و خط مشی دولت تحقیق در عملیات 2، فراگرد تنظیم بودجه، سازماندهی و اصلاح تشكیالت و روش حسابداری دولت، مدیریت تعاونیها، مدیریت تحول سازمانی سازماندهی و اصالح تشكیالت و روش، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران مدیریت تطبیق، حقوق اداری، مبانی سازمان ومدیریت تدریس خصوصی مدیریت دولتی، آموزش خصوصی مدیریت دولتی آموزش خصوصی دروس مدیریت دولتی، کلاس پاسخ به سوالات دروس مدیریت دولتی مدرس خصوصی دروس مدیریت دولتی، حل تمرین و پروژه رشته مدیریت آموزش خصوصی مدیریت و شاخه های آن، تحقیق حل تمرین و پروژه دروس دانشگاهی نرم افزارهای مربوط به مدیریت دولتی: ۱) Primavera ۲) Microsoft Project ۳) MATLAB ۴) SPSS ۵) SAS ۶) Minitab ۷) Mathcad ۸) Mathematica ۹) LabVIEW ۱۰) Microsoft Excel

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۲۲۳۲۶۲۸۵-۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

آموزشگاه میرابی

17 ، 763 ، تهران،بزرگراه رسالت، چهارراه مجیدیه

mirabieducenter@gmail.com