راهنما
" همکلاسى "
فهرست مکان‌هاى آموزشي
دانش‌آموختگان مکان‌ آموزشي
اضافه کردن خود
جستجو
جستجوى سريع همکلاسى
جستجوى هوشمند همکلاسى
جستجوى سريع مکان آموزشى
جستجوى هوشمند مکان آموزشى
پيشنهاد مکان آموزشي
پروفايل من
ايجاد پروفايل
نمايش پروفايل
اصلاح پروفايل
حذف از همکلاسى
اصلاح مشخصات مکان آموزشى
حذف از مکان آموزشى
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
جستجو
جستجو در بخش همکلاسى بر اساس دو حالت جستجوى همکلاسى و جستجوى مکان آموزشى صورت مى گيرد. هر کدام از اين دو حالت به دو صورت سريع و هوشمند انجام مى شود.
جستجو سريع همکلاسى
به منظور جستجوى سريع همکلاسى نام و يا نام خانوادگى همکلاسى خود را در کادر مربوط به اين عنوان در صفحه اصلى همکلاسى وارد کنيد و نمايه جستجو را انتخاب کنيد.
با انتخاب نمايه جستجو سيستم بر اساس اطلاعات وارد شده توسط شما به جستجو مى پردازد و نتايج را در صفحه نتايج جستجو اعلام مى کند. (به راهنماى بخش نحوه نمايش نتايج جستجو مراجعه نماييد)
جستجوى هوشمند همکلاسى
به منظور جستجوى هوشمند همکلاسى نمايه مربوط به جستجوى هوشمند را در قسمت بالاى صفحه سمت راست انتخاب کنيد. با انتخاب نمايه مورد نظر وارد صفحه جستجوى همکلاسى مى شويد. براى جستجوى دقيق تر همکلاسى فرم مربوطه را تکميل کنيد.
- نام
با قراردادن مکان نما در کادرمتنى مقابل اين عنوان نام همکلاسى خود را وارد کنيد.
- نام خانوادگى
با قراردادن مکان نما در کادرمتنى مقابل اين عنوان نام خانوادگى همکلاسى خود را وارد کنيد.
- شهر
شهر مورد نظر خود را از فهرست مقابل اين عنوان انتخاب نماييد. اگر اسم شهر مورد نظر شما در اين فهرست نباشد ، "ساير" را از همين فهرست انتخاب نماييد. در اين حالت صفحه يک بار ديگر بارگذارى ميشود و شما ميتوانيد با مراجعه مجدد به فهرست کامل شهرها ، اسم شهر مورد نظر خود را انتخاب نماييد.
- مقطع
از فهرست مقابل اين عنوان مقطع تحصيلى همکلاسى خود را انتخاب کنيد.
- نام مکان آموزشى
از فهرست مقابل اين عنوان نام مکان آموزشى همکلاسى خود را انتخاب کنيد.
-جستجو
با انتخاب گزينه جستجو سيستم بر اساس اطلاعات وارد شده توسط شما به جستجو مى پردازد و نتايج را در صفحه نتايج جستجو اعلام مى کند. (به راهنماى بخش نحوه نمايش نتايج جستجو مراجعه نماييد)
نحوه نمايش نتايج جستجو
با انتخاب نمايه جستجو در بخش جستجوى سريع همکلاسى و يا گزينه جستجو در بخش جستجوى هوشمند همکلاسى وارد صفحه نتايج جستجو مى شويد. نحوه نمايش نتايج جستجو به صورت زير است:
- عکس
ابتدا عکس همکلاسى خود را مشاهده مى‌کنيد. و با انتخاب عکس به صفحه پروفايل همکلاسى خود وارد مى‌شويد (به راهنماى پروفايل همكلاسى مراجعه کنيد).
- نام‌ و نام‌خانوادگى
بعد از عکس نام و نام‌خانوادگى را مشاهده مى‌کنيد. با انتخاب نام و نام‌خانوادگى به صفحه پروفايل همکلاسى خود وارد مى‌شويد (به راهنماى پروفايل همكلاسى مراجعه کنيد).
- نام مکان آموزشى
بعد از نام و نام‌خانوادگى نام مکان آموزشى را مشاهده مى‌کنيد. با انتخاب نام مکان آموزشى به صفحه مشخصات مکان آموزشى وارد مى‌شويد (به راهنماى مشخصات مکان آموزشی مراجعه کنید).
- شهر
بعد از نام مکان آموزشى، شهر را مشاهده مى‌کنيد.
- سال شروع و سال خاتمه
بعد از شهر، سال شروع و سال خاتمه تحصيل همکلاسى خود در اين مکان آموزشى را مشاهده مى‌کنيد.
بالای صفحه
مشخصات مکان آموزشى
با انتخاب نام مکان آموزشى در صفحه نتايج جستجوى همکلاسى وارد صفحه مشخصات مکان آموزشى مى شويد. نحوه نمايش مشخصات مکان آموزشى به صورت زير است:
- نام مکان آموزشى
مقابل اين عنوان نام مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد.
- نوع مکان آموزشى
مقابل اين عنوان نوع مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد.
- جنسيت مورد پذيرش
مقابل اين عنوان جنسيت مورد پذيرش مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد.
- منطقه آموزشى
مقابل اين عنوان منطقه آموزشى را مشاهده مى کنيد.
- نشانى مکان آموزشى
مقابل اين عنوان نشانى مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد.
جستجوى سريع مکان آموزشى
به منظور جستجوى سريع مکان آموزشى ، نام مکان آموزشى را در کادر مربوط به اين عنوان در صفحه اصلى همکلاسى وارد کنيد و نمايه جستجو را انتخاب کنيد.
با انتخاب نمايه جستجو سيستم بر اساس اطلاعات وارد شده توسط شما به جستجو مى پردازد و نتايج را در صفحه نتايج جستجو اعلام مى کند. (به راهنماى بخش فهرست مکان هاى آموزشى مراجعه نماييد)
بالای صفحه
جستجوى هوشمند مکان آموزشى
به منظور جستجوى هوشمند مکان آموزشى نمايه مربوط به جستجوى هوشمند را در قسمت بالاى صفحه سمت راست انتخاب کنيد. با انتخاب نمايه مورد نظر وارد صفحه جستجوى مکان آموزشى مى شويد. براى جستجوى دقيق تر مکان آموزشى فرم مربوطه را تکميل کنيد.
- نام مکان آموزشى
با قراردادن مکان نما در کادرمتنى مقابل اين عنوان نام مکان آموزشى را که در جستجوى آن هستيد وارد کنيد.
- شهر
شهر مورد نظر خود را از فهرست مقابل اين عنوان انتخاب نماييد. اگر اسم شهر مورد نظر شما در اين فهرست نباشد ، "ساير" را از همين فهرست انتخاب نماييد. در اين حالت صفحه يک بار ديگر بارگذارى ميشود و شما ميتوانيد با مراجعه مجدد به فهرست کامل شهرها ، اسم شهر مورد نظر خود را انتخاب نماييد.
- مقطع
از فهرست مقابل اين عنوان مقطع تحصيلى را انتخاب کنيد.
- نوع مکان آموزشى
از فهرست مقابل اين عنوان نوع مکان آموزشى را انتخاب کنيد.
- وضعيت مکان آموزشى
از فهرست مقابل اين عنوان وضعيت مکان آموزشى را انتخاب کنيد.
-جستجو
با انتخاب گزينه جستجو سيستم بر اساس اطلاعات وارد شده توسط شما به جستجو مى پردازد و نتايج را در صفحه نتايج جستجو اعلام مى کند. (به راهنماى بخش فهرست مکان هاى آموزشى مراجعه نماييد)
بالای صفحه
۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱