راهنما
" همکلاسى "
فهرست مکان‌هاى آموزشي
دانش‌آموختگان مکان‌ آموزشي
اضافه کردن خود
جستجو
جستجوى سريع همکلاسى
جستجوى هوشمند همکلاسى
جستجوى سريع مکان آموزشى
جستجوى هوشمند مکان آموزشى
پيشنهاد مکان آموزشي
پروفايل من
ايجاد پروفايل
نمايش پروفايل
اصلاح پروفايل
حذف از همکلاسى
اصلاح مشخصات مکان آموزشى
حذف از مکان آموزشى
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
در اين بخش شما مى‌توانيد همکلاسى‌هاى خود را براساس استان ، شهر و فهرست اماکن آموزشى جستجو کنيد. در بخش همکلاسى همچنين شما مى‌توانيد براى خود ايجاد پرو فايل نمائيد تا ديگر کاربران نيز بتوانند در نتايج جستجو خود پروفايل شما را مشاهده نمايند. ضمن اينکه مى‌توانيد پيشنهاد مکان آموزشى جديد نيز بدهيد.
ورود به صفحه همکلاسى:
- در صفحه اصلى همکلاسى فهرستى از استان‌هاى کشور را مشاهده مى‌کنيد.
- با انتخاب استان مورد نظر فهرستى از شهرهاى مهم و ساير شهرهاى استان مورد نظر شما در اختيارتان قرار مى‌گيرد.
- شهر مورد نظر خود را انتخاب کنيد.
- با انتخاب شهر، فهرستى از مکان‌هاى آموزشى شهر مورد نظر شما در اختيارتان قرار مى‌گيرد.
فهرست مکان‌هاى آموزشي
دانش‌آموختگان مکان‌ آموزشي
    پروفايل همکلاسى
اضافه کردن خود
جستجو
جستجوى سريع همکلاسى
جستجوى هوشمند همکلاسى
    نحوه نمايش نتايج جستجو
    مشخصات مکان آموزشى
جستجوى سريع مکان آموزشى
جستجوى هوشمند مکان آموزشى
پيشنهاد مکان آموزشي
پروفايل من
ايجاد پروفايل
نمايش پروفايل
اصلاح پروفايل
حذف از همکلاسى
اصلاح مشخصات مکان آموزشى
حذف از مکان آموزشى
فهرست‌ مکان‌هاى آموزشي
در صفحه فهرست مکانهاى آموزشى در بالاى صفحه مقاطع تحصيلى به همراه تعداد مدارسى که در اين مقطع وجود دارد نمايش داده شده است. به عنوان مثال: راهنمايى (۲۶۰) به اين معناست که در مقطع راهنمايى اين شهر تعداد ۲۶۰ مدرسه ثبت شده است.
با انتخاب مقطع تحصيلى مورد نظر ليست مدارس موجود در آن مقطع در اختيار شما قرار خواهد گرفت. نحوه نمايش مشخصات مکان آموزشى به شکل زير است:
- مقطع مکان آموزشى
ابتدا مقطع مکان آموزشى مورد نظر را مشاهده مى کنيد. مقطع قابليت اتصال به صفحه دانش آموختگان مکان آموزشى را دارا مى باشد.
- وضعيت مکان آموزشى
بعد از مقطع ، وضعيت مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد. وضعيت قابليت اتصال به صفحه دانش آموختگان مکان آموزشى را دارا مى باشد.
- نام مکان آموزشى
بعد از وضعيت ، نام مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد. نام قابليت اتصال به صفحه دانش آموختگان مکان آموزشى را دارا مى باشد.
- تعداد دانش‌آموختگان
بعد از نام ، تعداد دانش آموختگان در اين مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد. تعداد دانش آموختگان قابليت اتصال به صفحه دانش آموختگان مکان آموزشى را دارا مى باشد.
- آدرس مکان آموزشي
مقابل اين عنوان نشانى مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد.
- منطقه آموزشى
مقابل اين عنوان منطقه آموزشى مکان آموزشى مورد نظر را مشاهده مى کنيد.
- جنسيت مورد پذيرش
مقابل اين عنوان جنسيت مورد پذيرش مکان آموزشى را مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
دانش‌آموختگان مکان آموزشى
با انتخاب مقطع ، وضعيت ، نام مکان آموزشى و يا تعداد دانش آموختگان از ليست مکان هاى آموزشى ، فهرستى از دانش‌آموختگان ثبت نام کرده در اين مکان در اختيار شما قرار مى‌گيرد. جدول فهرست دانش‌آموختگان شامل موارد زير مى‌باشد:
- نام مکان آموزشي
ابتدا نام مکان آموزشى را مشاهده مى‌کنيد.
- شهر
بعد از نام مکان آموزشى ، نام شهرى که مکان آموزشى در آن واقع شده است را مشاهده مى کنيد.
- نام و نام‌خانوادگى
بعد از نام شهر ، نام و نام‌خانوادگى دانش‌آموخته مکان آموزشى مورد نظر را مشاهده خواهيد کرد. با انتخاب نام و نام‌خانوادگى دانش آموخته مورد نظر به صفحه پرو فايل اين دانش آموخته وارد خواهيد شد. (به راهنماى بخش پرو‌فايل همکلاسى مراجعه کنيد).
- سال شروع
بعد از نام و نام‌خانوادگي، سال شروع به تحصيل دانش‌آموخته مورد نظر در مکان آموزشى مورد نظر را مشاهده مى‌کنيد.
- سال خاتمه
بعد از سال شروع، سال خاتمه دوره تحصيل دانش‌آموخته مورد نظر در مکان آموزشى مورد نظر را مشاهده مى‌کنيد.
بالای صفحه
۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱