- هدف از مصاحبه تشخیصی:

جمع‌آوری اطلاعاتی است که به مصاحبه‌کننده جهت تشخیص‌گذاری کمک خواهد نمود تشخیص درمان را هدایت و به پیش‌بینی مسیر آینده بیماری کمک می‌کند.


- تشخیص‌های روانپزشکی:

براساس پدیده‌شناسی توصیفی هستند؛ یعنی: علایم، نشانه‌ها، و سیر بالینی


- معاینه روانپزشکی:

معاینه روانپزشکی مرکب از دوبخش است:


۱. شرح حال روانپزشکی.

۲. معاینه وضعیت روانی که سنجش صوری خلق بر رفتار و تفکر فعلی بیمار است.