درد ممکن است داراى منشأ سوماتيک (پوست، مفاصل، عضلات)، احشائي، يا نوروپاتيک (صدمه به اعصاب، مسيرهاى طناب نخاعي، يا تالاموس) باشد.

دردهاى حاد سوماتيک

درد سوماتيک:

- تحريک‌نوسى سپتيو معمولاً واضح


- معمولاً به‌خوبى لوکاليزه مى‌شود


- شبيه ديگر دردهاى سوماتيک در تجربهٔ بيمار


- با ضدٌ دردهاى ضدٌ التهابى يا نارکوتيک (مخدر) تخفيف مى‌يابد.


درد احشائى:

- بيشتر به‌وسيله التهاب فعال مى‌شود


- درد به‌ندرت لوکاليزه شده و معمولاً ارجاعى است


- همراه با ناراحتى گسترده‌اى مانند تهوع و نفخ مى‌باشد


- با ضدٌ دردهاى مخدر تخفيف مى‌يابد

درمان

دردهاى حاد سوماتيک اگر داراى شدت متوسط باشند معمولاً به‌طور مؤثر با داروهاى ضدٌ درد غير مخدر درمان مى‌شوند (جدول داروهاى تسکين‌دهنده درد). براى دردهاى موسکولواسکلتال تحت حاد و آرتريت، مهارکننده‌هاى انتخاب Cox-2 مانند روفکوکسيب يا سلکوکسيب مفيد مى‌باشند. به‌خصوص اگر بيمار در معرض خطر زخم يا خونريزى گاسترواينتستينال فوقانى باشد. ضدٌ دردهاى مخدر معمولاً براى تسکين دردهاى شديد به‌کار مى‌روند؛ عيار دوز مصرفى بايد جهت ايجاد تسکين مؤثر اندازه‌گيرى شود.

داروهاى تسکين‌دهنده درد

ضددردهاى غيرمخدر: دوزهاى معمول و فواصل مصرف
نام ژنريک   دوز - ميلى‌گرم فاصله مصرف تفسير
استيل ساليسيليک اسيد PO ۶۵۰ هر ۴ ساعت داروهاى پوشش‌دار - روده‌اى موجود است
استامينوفن PO ۶۵۰ هر ۴ ساعت عوارض جانبى غير معمول است
ايبوپروفن PO ۴۰۰ هر ۴ تا ۶ ساعت بدون نياز به نسخه در دسترس است
ناپروکسن PO ۲۵۰-۵۰۰ هر ۱۲ ساعت اثرات تأخيرى ممکن است به علت نيمه عمر طولانى باشد
فنوپروفن PO ۲۰۰ هر ۴ تا ۶ ساعت در بيمارى کليوى کنترانديکه است
ايندومتاسين PO ۲۵-۵۰ هر ۸ ساعت عوارض جانبى معدى - روده‌اى شايع است
گتورولاک PO ۱۵-۶۰ هر ۴-۶ ساعت براى مصارف تزريق (IM) موجود است
روفکوکسيب PO  ۱۲/۵-۲۵ هر ۲۴ ساعت FDA براى درمان درد آن را تأييد کرده است
سلکوکسيب PO ۱۰۰-۲۰۰ هر ۱۲-۲۴ ساعت براى آرتريت مفيد است

ضدٌ دردهاى مخدر: دوزهاى معمول و فواصل مصرف
نام ژنريک دوز تزريقى - ميلى‌گرم دوز خوراکى - ميلى‌گرم تفسير
کدئين ۶۰-۳۰ هر ۴ ساعت ۶۰-۳۰ هر ۴ ساعت تهوع شايع است
اکسى‌کدون - ۱۰-۵ هر ۴-۶ ساعت معمولاً همراه با استامينوفن يا آسپرين موجود است
مورفين ۱۰ هر ۴ ساعت ۶۰ هر ۴ ساعت -
مورفين کند رها شده - ۲۰۰-۳۰ دو تا سه بار در روز محصول خوراکى کند رها شده
هيدرومورفين ۲-۱ هر ۴ ساعت ۴-۲ هر ۴ ساعت زود اثرتر از مورفين سولفات
لوورفانول ۲ هر ۶ تا ۸ ساعت ۴ هر ۶ تا ۸ ساعت کند اثرتر از مورفين سولفات، مصرف خوراکى آن جذب خوبى دارد
متادون ۱۰ هر ۶ تا ۸ ساعت ۲۰ هر ۶ تا ۸ ساعت مسکن تأخيرى به علت نيمه عمر طولاني
مپريدين ۱۰۰-۷۵ هر ۳-۴ ساعت ۳۰۰ هر ۴ ساعت جذب خوراکى خوب نيست، نورمپريدين يک متابوليت توکسيک است
بوتورفانول - ۲-۱ هر ۴ ساعت اسپرى اينترانازال
فنتانيل ۱۰-۲/۵ هر ۷۲ ساعت - پاچ ترانس‌درمال
ترامادول - ۱۰۰-۵۰ هر ۴-۶ ساعت عمل اوپيوئيد / آدرنرژيک توأم

داروهاى ضدٌ تشنج و ضدٌ آرتيمى
نام ژنريک دورز خوراکى - ميلى‌گرم فاصله مصرف
فنى‌توئين ۳۰۰ روزانه / هر ساعت
کاربامازپين  ۳۰۰ -۲۰۰ هر ۶ ساعت
کلونازپام ۱ هر ۶ ساعت
مکسى‌ليتين ۳۰۰-۱۵۰ هر ۶-۱۲ ساعت
گاباپنتين ۱۲۰۰-۶۰۰ هر ۸ ساعت

داروهاى ضدٌ افسردگى
  مسدود
کننده‌هاى
جذب
 
نام
ژنريک
HT-5 NE قدرت تسکين قدرت آنتى
‌‌کولينرژيک
هيپوتانسيون اورتواستاتيک آريتمى قلبى متوسط
دوز
ميلى‌گرم
/ روزانه
دامنه
ميلى‌گرم
/روزانه
دوکسپين ++ + زياد متوسط متوسط کمتر ۲۰۰ ۴۰۰-۷۵
آمى
‌ترپيتيلين
++++ ++ زياد زيادترين متوسط بله ۱۵۰ ۳۰۰-۲۵
ايمى
‌پرامين
++++ ++ متوسط متوسط متوسط متوسط ۲۰۰ ۴۰۰-۷۵
نوروتر
يپتيلين
+++ ++ متوسط متوسط کم بله ۱۰۰ ۱۵۰-۴۰
دزيپرامين +++ ++++ کم کم کم بله ۱۵۰ ۳۰۰-۵۰
ون‌لا
فاکسين
+++ ++ کم هيچ هيچ خير ۱۵۰ ۴۰۰-۷۵