اوليگورى

اوليگورى به خروجى ادرارى اندک اطلاق مى‌شود و معمولاً به‌صورت کمتر از ۴۰۰ ميلى‌ليتر در روز تعريف مى‌گردد. اوليگوآنورى به کاهش شديدتر خروجى ادرار به معنى کمتر از ۱۰۰ ميلى‌ليتر در روز گفته مى‌شود. آنورى حاکى از فقدان خروجى ادرار است. اوليگورى اغلب در شرايط کاهش حجم در گردش و / يا هيپوپرفوزيون کليوى اتفاق مى‌افتد و به ”ازوتمى پره‌رنال“ و نارسائى حاد کليوى منتهى مى‌شود. آنورى ممکن است به‌وسيله انسداد کامل و دو طرفه مجراى ادراري، يا يک فاجعهٔ عروقى (ديسکسيون يا اوکلوزيون شرياني)، ترومبوز وريد کليه، و شوک هيپوولميک، کارديوژنيک، يا سپتيک ايجاد شود. اوليگورى هيچ وقت طبيعى نيست، زيرا حداقل ۴۰۰ ميلى‌ليتر ادرار کاملاً تغليظ شده بايد توليد شود تا بار اسمولار اجبارى روزانه را دفع کند.

پلى‌اورى

پلى‌اورى به‌صورت خروجى ادرار >۳ ليتردر روز تعريف مى‌شود غالباً همراه با ناکچورى و فرکوئنسى ادرار مى‌باشد و بايد از شرايط شايع‌تر ديگر که همراه با پاتولوژى مجراى ادراى تحتانى و ارجنسى يا فرکوئنسى ادرار (مانند سيستيت، پروستاتيسم هستند افتراق داده شود. اغلب همراه با هيپرناترمى است. پلى‌اورى در پاسخ به بار مواد محلول (مانند هيپرگليسمي) يا به اختلال در عمل هورمون آنتى‌ديورتيک (ADH) ايجاد مى‌شود. ديابت بى‌مزه اگر به علت توليد ناکافى ADH در هيپوتالاموس ايجاد شود مرکزى و اگر در اثر عدم حساسيت کليه به عمل ADH به‌وجود آيد نفروژنيک است. مصرف بيش از حد مايعات منجر به پلى‌اورى مى‌شود ولى پلى‌ديپسى اوليه به‌ندرت به تغييرات در اسمولاليته پلاسما منجر مى‌شود مگر اينکه ظرفيت رقيق کردن ادرارى مانند نارسائى مزمن کليه تخريب شود. بيمارى‌هاى توبولواينترستيسيل و انسداد مجراى ادرارى مى‌تواند همراه با ديابيت بى‌مزه نفروژنيک باشد.


روش نزديک شدن به بيمار مبتلا به پلى‌اورى در شکل (روش نزديک شدن به بيمار دچار پلى‌اوري) نشان داده شده است.


روش نزديک شدن به بيمار دچار پلياورى (OSM: اسمولاتيه، ATN: نکروز توبولر حاد)
روش نزديک شدن به بيمار دچار پلياورى (OSM: اسمولاتيه، ATN: نکروز توبولر حاد)

علل ماژور پلى‌اورى

مصرف بيش از حد مايع ديابت بى‌مزه نفروژنيک
پلى‌ديپسى اوليه در معرض ليتيوم قرار گرفتن
ياتروژنيک (مايعات داخل وريدى) انسداد مجراى ادرارى
درمانى نکروز پاپيلرى
داروهاى ديورتيک نفروپاتى رفلاکس
ديورز اسموتيک نفريت اينترستيسيل
هيپرگليسمى هيپرکلسمى
ازوتمى ديابت بى‌مزه مرکزى
مانيتول تومور
ماده حاجب پس از عمل جراحى
تروما به سر
مننژيت بازيلار
نوروسارکوئيدوزيس