درد کوستوکوندرال

در قسمت قدامى سينه معمولاً به‌خوبى لوکاليزه مى‌شود ممکن است کوتاه تير کشنده باشد يا يک درد مبهم دائمي. در صورت فشار بر روى پيوستگاه‌هاى کوستوکوندرال و / يا کوندرواسترنال ممکن است به‌وجود آيد. در سندرم تيتز (کوستوکوندريت)، مفاصل متورم، قرمز و دردناک هستند.

درد ديواره سينه

به علت کشيدگى عضلات يا ليگامان‌ها در ورزش‌هاى شديد يا شکستگى دنده در اثر تروما؛ همراه با تندرنس موضعى ايجاد مى‌شود.

درد ازوفاژيال

ناراحتى در عمق توراکس، مى‌تواند همراه با ديسفاژى يا بازگشت غذا به‌دهان باشد.

اختلالات هيجانى

ممکن است به‌صورت درد طولانى يا خنجرى باشد، مى‌تواند يک درد مختصر، و يا کم و زياد شونده باشد. ممکن است همراه با خستگى يا فشار هيجانى باشد.

ساير علل

۱. ديسک سرويکال


۲. استئوآرتريت مهره‌هاى سرويکال يا توراسيک


۳. اختلالات شکمي: اولسر پپتيک، هرنى هياتوس، پانکراتيت، کوليک صفراوري


۴. تراکئوبرونشيت پنوموني


۵. بيمارى‌هاى پستان (التهاب، تومور)


۶. و نوريت اينترکوستال (هرپس زوستر).