تشخيص‌هاى افتراقى درد سينه در شکل (تشخيص افتراقى درد سينه راجعه) نشان داده شده است.


تشخيص افتراقى درد سينه راجعه. اگر مشکوک به ايسکمى ميوکارد باشيم بايستى بيمارى دريچه آئورت و کارديوميوپاتى انسدادى هيپرتروفيک را اگر سوفل سيسوليک وجود داشته باشد، در نظر بگيريم.
تشخيص افتراقى درد سينه راجعه. اگر مشکوک به ايسکمى ميوکارد باشيم بايستى بيمارى دريچه آئورت و کارديوميوپاتى انسدادى هيپرتروفيک را اگر سوفل سيسوليک وجود داشته باشد، در نظر بگيريم.

بهتر است درد سينه به‌صورت زير دسته‌بندى شود:


۱. جديد، حاد، مداوم


۲. راجعه، اپيزوديک


۳. دائمي، گاه براى روزها (جدول - بعضى از علل درد سينه و انواع ناراحتى‌هاى توأم با آن).

بعضى از علل درد سينه و انواع ناراحتى‌هاى توأم با آن

  علت جديد، حاد، غالباً ادامه‌دار راجعه، اپيزوويک دائمى، حتى براى روزها
قلبى
بيمارى شريان کرونر + + -
استئوزآئورت - + -
کارديوميوپاتى هيپرتورفيک - + -
پرى‌کارديت + + +
عروقى
ديسکسيون آئورت + - -
  آمبولى ريه + + -
هيپرتانسيون ريه + + -
ريوى
پلوريت يا پنومونى + + +
تراکئوبرونشيت + + +
پنوموتوراکس + - +
مدياستينيت يا آمفيزم مدياستن + - +
گاسترو اينتستينال
رفلاکس يا اسپاسم مرى + + +
بيمارى اولسر پپتيک + + +
بيمارى صفراوى + + -
پانکراتيت + +
موسکولواسکلتال
بيمارى ديسک گردن - + +
آرتريت شانه، ستون فقرات - + +
کرستوکوندريت + + +
کرامپ‌هاى عضلات بين‌ دنده‌اى + + +
بورسيت سا‌ب‌آکروميون + + +
ساير بيمارى‌ها
اختلالات پستان - + +
هرپس زوستر + - +
هيجانى + + +

ايسکمى ميوکارد

آنژيناپکتوريس فشار در ناحيه ساب‌استرنال، با احساس فشردگى تنگى همراه است، که به‌طور تيپيک به‌ دست چپ کشيده مى‌شود؛ معمولاً در حال فعاليت ايجاد مى‌شود، به‌خصوص پس از غذا يا با تحريک هيجاني. از ويژگى‌هاى آن اين است که با استراحت يا نيتروگليسيرين تخفيف مى‌يابد.

انفارکسيون ميوکارد حاد

انفارکسيون ميوکارد حاد شبيه آنژين است ولى معمولاً شديدتر و طولانى‌تر (≥۳۰ دقيقه) است و زود با استراحت يا نيتروگليسيرون تخفيف نمى‌يابد. صداى S3 و S4 به‌طور شايع شنيده مى‌شود.

آمبولى ريه

آمبولى ريه ممکن است در ناحيه ساب‌استرنال يا لترال باشد، طبيعت پلورتيک دارد و همراه با هموپتيزي، تاکى‌کاردي، و هيپوکسمى است.

ديسکسيون آئورت

ديسکسيون آئورت بسيار شديد است، در مرکز سينه قرار گرفته و داراى کيفيت ”شکافتن“ است، به پشت تير مى‌کشد، با تغيير وضعيت متأثر نمى‌شود، ممکن است همراه با نبض محيطى ضعيف يا بدون نبض محيطى باشد.

آمفيزم مدياستن

آمفيزم مدياستن تيز و شديد بوده و در ناحيه ساب‌استرنال لوکانيزه مى‌شود. اغلب همراه با کرپيتوس است که قابل شنيدن است.

پريکارديت حاد

پريکارديت حاد معمولاً ثابت و خردکننده است و در ناحيه ساب‌استرنال قرار دارد. اغلب دارا يک جزء پلورتيک است که با سرفه، دم عميق، وضعيت سوپاين (خوابيده به پشت) بدتر مى‌شود اما در صورت مستقيم نشستن کاهش مى‌يابد؛ يک، دو، يا سه جزء فريکشن راب پريکارديال غالباً قابل شنيدن مى‌باشد.

پلورزى

پلورزى به‌علت التهاب ايجاد مى‌شود، و با شيوع کمتر علت آن مى‌تواند تومور يا پنوموتوراکس باشد. معمولاً يک طرفه بوده، شبيه خنجر است، سطحى بوده و با سرفه و تنفس بدتر مى‌شود.